Email updates

Keep up to date with the latest news and content from BMC Medical Genomics and BioMed Central.

Open Access Highly Accessed Email this article to a friend

Noninvasive Fetal Trisomy (NIFTY) test: an advanced noninvasive prenatal diagnosis methodology for fetal autosomal and sex chromosomal aneuploidies

Fuman Jiang, Jinghui Ren, Fang Chen, Yuqiu Zhou, Jiansheng Xie, Shan Dan, Yue Su, Jianhong Xie, Baomin Yin, Wen Su, Huakun Zhang, Wei Wang, Xianghua Chai, Linhua Lin, Hui Guo, Qiyun Li, Peipei Li, Yuying Yuan, Xiaoyu Pan, Yihan Li, Lifu Liu, Huifei Chen, Zhaoling Xuan, Shengpei Chen, Chunlei Zhang, Hongyun Zhang, Zhongming Tian, Zhengyu Zhang, Hui Jiang, Lijian Zhao, Weimou Zheng, Songgang Li, Yingrui Li, Jun Wang, Jian Wang and Xiuqing Zhang*

BMC Medical Genomics 2012, 5:57  doi:10.1186/1755-8794-5-57

Fields marked * are required


Multiple email addresses should be separated with commas or semicolons.
How can I ensure that I receive BMC Medical Genomics's emails?