Open Access Highly Accessed Open Badges Pre-publication history

Noninvasive Fetal Trisomy (NIFTY) test: an advanced noninvasive prenatal diagnosis methodology for fetal autosomal and sex chromosomal aneuploidies

Fuman Jiang, Jinghui Ren, Fang Chen, Yuqiu Zhou, Jiansheng Xie, Shan Dan, Yue Su, Jianhong Xie, Baomin Yin, Wen Su, Huakun Zhang, Wei Wang, Xianghua Chai, Linhua Lin, Hui Guo, Qiyun Li, Peipei Li, Yuying Yuan, Xiaoyu Pan, Yihan Li, Lifu Liu, Huifei Chen, Zhaoling Xuan, Shengpei Chen, Chunlei Zhang, Hongyun Zhang, Zhongming Tian, Zhengyu Zhang, Hui Jiang, Lijian Zhao, Weimou Zheng, Songgang Li, Yingrui Li, Jun Wang, Jian Wang and Xiuqing Zhang*

BMC Medical Genomics 2012, 5:57  doi:10.1186/1755-8794-5-57

There is no prepublication history for this article