Open Access Highly Accessed Technical advance

Noninvasive Fetal Trisomy (NIFTY) test: an advanced noninvasive prenatal diagnosis methodology for fetal autosomal and sex chromosomal aneuploidies

Fuman Jiang, Jinghui Ren, Fang Chen, Yuqiu Zhou, Jiansheng Xie, Shan Dan, Yue Su, Jianhong Xie, Baomin Yin, Wen Su, Huakun Zhang, Wei Wang, Xianghua Chai, Linhua Lin, Hui Guo, Qiyun Li, Peipei Li, Yuying Yuan, Xiaoyu Pan, Yihan Li, Lifu Liu, Huifei Chen, Zhaoling Xuan, Shengpei Chen, Chunlei Zhang, Hongyun Zhang, Zhongming Tian, Zhengyu Zhang, Hui Jiang, Lijian Zhao, Weimou Zheng, Songgang Li, Yingrui Li, Jun Wang, Jian Wang and Xiuqing Zhang*

BMC Medical Genomics 2012, 5:57  doi:10.1186/1755-8794-5-57

PubMed Commons is an experimental system of commenting on PubMed abstracts, introduced in October 2013. Comments are displayed on the abstract page, but during the initial closed pilot, only registered users can read or post comments. Any researcher who is listed as an author of an article indexed by PubMed is entitled to participate in the pilot. If you would like to participate and need an invitation, please email info@biomedcentral.com, giving the PubMed ID of an article on which you are an author. For more information, see the PubMed Commons FAQ.

Post a comment