Download references

Open Access Open Badges

Gankyrin gene deletion followed by proteomic analysis: insight into the roles of Gankyrin in Tumorigenesis and Metastasis

Xue Luo, Liang Chen, Jiang Dai, Yanfei Gao, Hongli Wang, Na Wang, Yongqiang Zhao, Feng Liu, Zhihong Sang, Jie Wang, Weihua Li, Kun He, Baofeng Jin, Jianghong Man, Wei Zhang* and Qing Xia*

BMC Medical Genomics 2012, 5:36  doi:10.1186/1755-8794-5-36

Include


Format