Open Access Pre-publication history

Gankyrin gene deletion followed by proteomic analysis: insight into the roles of Gankyrin in Tumorigenesis and Metastasis

Xue Luo, Liang Chen, Jiang Dai, Yanfei Gao, Hongli Wang, Na Wang, Yongqiang Zhao, Feng Liu, Zhihong Sang, Jie Wang, Weihua Li, Kun He, Baofeng Jin, Jianghong Man, Wei Zhang* and Qing Xia*

BMC Medical Genomics 2012, 5:36  doi:10.1186/1755-8794-5-36

Pre-publication versions of this article and reviewers' reports

Original Submission - Version 1 Manuscript 16 Feb 2012
Reviewer's Report Toshiharu Sakurai 05 Mar 2012
Reviewer's Report Gangqiao Zhou 07 Mar 2012
Resubmission - Version 2 Manuscript Author's comment 03 May 2012
Resubmission - Version 3 Manuscript Author's comment 22 Jun 2012
Reviewer's Report Gangqiao Zhou 28 Jun 2012
Reviewer's Report Toshiharu Sakurai 07 Jul 2012
Resubmission - Version 4 Manuscript Author's comment 07 Aug 2012
Editorial acceptance 13 Aug 2012
Published 22 Aug 2012