Download references

Open Access

Metabolic profiles characterizing different phenotypes of polycystic ovary syndrome: plasma metabolomics analysis

Yue Zhao, Li Fu, Rong Li, Li-Na Wang, Yan Yang, Na-Na Liu, Chun-Mei Zhang, Ying Wang, Ping Liu, Bin-Bin Tu, Xue Zhang and Jie Qiao*

BMC Medicine 2012, 10:153  doi:10.1186/1741-7015-10-153

Include


Format