Open Access Pre-publication history

Metabolic profiles characterizing different phenotypes of polycystic ovary syndrome: plasma metabolomics analysis

Yue Zhao, Li Fu, Rong Li, Li-Na Wang, Yan Yang, Na-Na Liu, Chun-Mei Zhang, Ying Wang, Ping Liu, Bin-Bin Tu, Xue Zhang and Jie Qiao*

BMC Medicine 2012, 10:153  doi:10.1186/1741-7015-10-153

Pre-publication versions of this article and reviewers' reports

Original Submission - Version 1 Manuscript 26 Jun 2012
Reviewer's Report Hector Keun 25 Jul 2012
Reviewer's Report fulvio zullo 02 Aug 2012
Reviewer's Report ENRICO CARMINA 09 Aug 2012
Resubmission - Version 2 Manuscript Author's comment 30 Aug 2012
Resubmission - Version 3 Manuscript Author's comment 06 Sep 2012
Reviewer's Report ENRICO CARMINA 26 Sep 2012
Reviewer's Report fulvio zullo 28 Sep 2012
Reviewer's Report Hector Keun 10 Oct 2012
Resubmission - Version 4 Manuscript Author's comment 19 Oct 2012
Resubmission - Version 5 Manuscript 23 Oct 2012
Resubmission - Version 6 Manuscript 24 Oct 2012
Editorial acceptance 25 Oct 2012
Published 30 Nov 2012