Download references

Open Access Open Badges

Chronic disease mortality in rural and urban residents in Hubei Province, China, 2008–2010

Liwei Cheng, Li Tan, Lan Zhang, Sheng Wei, Li Liu, Lu Long, Jie Zhang, Yaqiong Wu, Qingjun Zhang* and Shaofa Nie*

BMC Public Health 2013, 13:713  doi:10.1186/1471-2458-13-713

Include


Format