Open Access Open Badges Pre-publication history

Chronic disease mortality in rural and urban residents in Hubei Province, China, 2008–2010

Liwei Cheng, Li Tan, Lan Zhang, Sheng Wei, Li Liu, Lu Long, Jie Zhang, Yaqiong Wu, Qingjun Zhang* and Shaofa Nie*

BMC Public Health 2013, 13:713  doi:10.1186/1471-2458-13-713

Pre-publication versions of this article and reviewers' reports

Original Submission - Version 1 12 Nov 2012
Resubmission - Version 2 Manuscript 29 Nov 2012
Reviewer's Report Dag Steinar Thelle 05 Feb 2013
Reviewer's Report Randi Selmer 13 Feb 2013
Resubmission - Version 3 Manuscript Author's comment 22 Mar 2013
Resubmission - Version 4 Manuscript Author's comment 12 Apr 2013
Reviewer's Report Randi Selmer 15 Apr 2013
Resubmission - Version 5 Manuscript Author's comment 10 May 2013
Reviewer's Report Randi Selmer 27 May 2013
Resubmission - Version 6 Manuscript Author's comment 06 Jun 2013
Editorial acceptance 01 Aug 2013
Published 02 Aug 2013