Download references

Open Access

Burden of self-reported acute gastrointestinal illness in China: a population-based survey

Yan Chen, Wei-Xing Yan, Yi-Jing Zhou, Shi-Qi Zhen, Rong-Hua Zhang, Jiang Chen, Zhan-Hua Liu, Heng-Yi Cheng, Hong Liu, Sheng-Gang Duan, Zhen Lan, Ji-Chang Sun, Xing-Yong You, Jing-Guang Li and Yong-Ning Wu*

BMC Public Health 2013, 13:456  doi:10.1186/1471-2458-13-456

Include


Format