Open Access Pre-publication history

Burden of self-reported acute gastrointestinal illness in China: a population-based survey

Yan Chen, Wei-Xing Yan, Yi-Jing Zhou, Shi-Qi Zhen, Rong-Hua Zhang, Jiang Chen, Zhan-Hua Liu, Heng-Yi Cheng, Hong Liu, Sheng-Gang Duan, Zhen Lan, Ji-Chang Sun, Xing-Yong You, Jing-Guang Li and Yong-Ning Wu*

BMC Public Health 2013, 13:456  doi:10.1186/1471-2458-13-456

Pre-publication versions of this article and reviewers' reports

Original Submission - Version 1 Manuscript 01 Nov 2012
Resubmission - Version 2 Manuscript Author's comment 12 Nov 2012
Resubmission - Version 3 Manuscript 12 Nov 2012
Reviewer's Report Winfred Wu 14 Feb 2013
Reviewer's Report Elaine Scallan 19 Feb 2013
Reviewer's Report Elaine Scallan 20 Feb 2013
Reviewer's Report Craig Hedberg 20 Feb 2013
Resubmission - Version 4 Manuscript Author's comment 27 Mar 2013
Resubmission - Version 5 Manuscript Author's comment 27 Mar 2013
Reviewer's Report Craig Hedberg 17 Apr 2013
Reviewer's Report Winfred Wu 19 Apr 2013
Resubmission - Version 6 Manuscript Author's comment 02 May 2013
Resubmission - Version 7 Manuscript Author's comment 02 May 2013
Editorial acceptance 03 May 2013
Published 08 May 2013