Download references

Open Access Open Badges

Personal characteristics related to the risk of adolescent internet addiction: a survey in Shanghai, China

Jian Xu, Li-xiao Shen, Chong-huai Yan*, Howard Hu*, Fang Yang, Lu Wang, Sudha Rani Kotha, Li-na Zhang, Xiang-peng Liao, Jun Zhang, Feng-xiu Ouyang, Jin-song Zhang and Xiao-ming Shen

BMC Public Health 2012, 12:1106  doi:10.1186/1471-2458-12-1106

Include


Format