Open Access Pre-publication history

Personal characteristics related to the risk of adolescent internet addiction: a survey in Shanghai, China

Jian Xu, Li-xiao Shen, Chong-huai Yan*, Howard Hu*, Fang Yang, Lu Wang, Sudha Rani Kotha, Li-na Zhang, Xiang-peng Liao, Jun Zhang, Feng-xiu Ouyang, Jin-song Zhang and Xiao-ming Shen

BMC Public Health 2012, 12:1106  doi:10.1186/1471-2458-12-1106

Pre-publication versions of this article and reviewers' reports

Original Submission - Version 1 Manuscript 18 Apr 2012
Resubmission - Version 2 Manuscript Author's comment 19 Apr 2012
Resubmission - Version 3 Manuscript 19 Apr 2012
Resubmission - Version 4 Manuscript 19 Apr 2012
Resubmission - Version 5 Manuscript 19 Apr 2012
Resubmission - Version 6 Manuscript Author's comment 19 Apr 2012
Reviewer's Report Deliang Tang 20 Jun 2012
Reviewer's Report Jianghong Liu 03 Aug 2012
Resubmission - Version 7 Manuscript Author's comment 21 Sep 2012
Resubmission - Version 8 Manuscript Author's comment 21 Sep 2012
Resubmission - Version 9 Manuscript Author's comment 21 Sep 2012
Reviewer's Report Jianghong Liu 17 Oct 2012
Resubmission - Version 10 Manuscript Author's comment 14 Nov 2012
Resubmission - Version 11 Manuscript Author's comment 14 Nov 2012
Editorial acceptance 27 Nov 2012
Published 22 Dec 2012