Open Access Research article

Personal characteristics related to the risk of adolescent internet addiction: a survey in Shanghai, China

Jian Xu, Li-xiao Shen, Chong-huai Yan*, Howard Hu*, Fang Yang, Lu Wang, Sudha Rani Kotha, Li-na Zhang, Xiang-peng Liao, Jun Zhang, Feng-xiu Ouyang, Jin-song Zhang and Xiao-ming Shen

BMC Public Health 2012, 12:1106  doi:10.1186/1471-2458-12-1106

Article Metrics

5584
Total accesses


1
BioMed Central citations

Article metric FAQ

Accesses  

  • Last 30 days: 93 accesses
  • Last 365 days: 1475 accesses
  • All time: 5584 accesses

These numbers are accesses on BioMed Central websites only, and an underestimate of total usage. More information

Cited by

BioMed Central: 1 citation