Download references

Open Access

Sequence variations in DNA repair gene XPC is associated with lung cancer risk in a Chinese population: a case-control study

Yun Bai, Liang Xu, Xiaobo Yang, Zhibin Hu, Jing Yuan, Feng Wang, Minhua Shao, Wentao Yuan, Ji Qian, Hongxia Ma, Ying Wang, Hongliang Liu, Weihong Chen, Lin Yang, Guangfu Jing, Xiang Huo, Feng Chen, Yanhong Liu, Li Jin, Qingyi Wei, Wei Huang, Hongbing Shen, Daru Lu* and Tangchun Wu*

BMC Cancer 2007, 7:81  doi:10.1186/1471-2407-7-81

Include


Format