Open Access Open Badges Pre-publication history

Sequence variations in DNA repair gene XPC is associated with lung cancer risk in a Chinese population: a case-control study

Yun Bai, Liang Xu, Xiaobo Yang, Zhibin Hu, Jing Yuan, Feng Wang, Minhua Shao, Wentao Yuan, Ji Qian, Hongxia Ma, Ying Wang, Hongliang Liu, Weihong Chen, Lin Yang, Guangfu Jing, Xiang Huo, Feng Chen, Yanhong Liu, Li Jin, Qingyi Wei, Wei Huang, Hongbing Shen, Daru Lu* and Tangchun Wu*

BMC Cancer 2007, 7:81  doi:10.1186/1471-2407-7-81

Pre-publication versions of this article and reviewers' reports

Original Submission - Version 1 Manuscript 01 Mar 2007
Reviewer's Report Sara Raimondi 16 Mar 2007
Reviewer's Report ADONINA Tardon 22 Mar 2007
Resubmission - Version 2 Manuscript Author's comment 08 Apr 2007
Reviewer's Report Sara Raimondi 23 Apr 2007
Reviewer's Report ADONINA Tardon 25 Apr 2007
Editorial acceptance 27 Apr 2007
Published 13 May 2007