Download references

Open Access Open Badges

Trends in incidence and mortality of nasopharyngeal carcinoma over a 20–25 year period (1978/1983–2002) in Sihui and Cangwu counties in southern China

Wei-Hua Jia, Qi-Hong Huang, Jian Liao, Weimin Ye, YY Shugart, Qing Liu, Li-Zhen Chen, Yan-Hua Li, Xiao Lin, Fa-Lin Wen, Hans-Olov Adami, Yi Zeng and Yi-Xin Zeng*

BMC Cancer 2006, 6:178  doi:10.1186/1471-2407-6-178

Include


Format