Open Access Open Badges Pre-publication history

Trends in incidence and mortality of nasopharyngeal carcinoma over a 20–25 year period (1978/1983–2002) in Sihui and Cangwu counties in southern China

Wei-Hua Jia, Qi-Hong Huang, Jian Liao, Weimin Ye, YY Shugart, Qing Liu, Li-Zhen Chen, Yan-Hua Li, Xiao Lin, Fa-Lin Wen, Hans-Olov Adami, Yi Zeng and Yi-Xin Zeng*

BMC Cancer 2006, 6:178  doi:10.1186/1471-2407-6-178

Pre-publication versions of this article and reviewers' reports

Original Submission - Version 1 15 Mar 2006
Reviewer's Report Paul Brennan 23 Mar 2006
Resubmission - Version 2 Author's comment 26 Apr 2006
Reviewer's Report René Scheiden 04 May 2006
Reviewer's Report Jian-Min Yuan 10 May 2006
Editorial acceptance 20 Jun 2006
Published 06 Jul 2006