Download references

Open Access Open Badges

OCT4 increases BIRC5 and CCND1 expression and promotes cancer progression in hepatocellular carcinoma

Lu Cao, Chunguang Li, Shuwen Shen, Yan Yan, Weidan Ji, Jinghan Wang, Haihua Qian, Xiaoqing Jiang, Zhigang Li, Mengchao Wu, Ying Zhang and Changqing Su*

BMC Cancer 2013, 13:82  doi:10.1186/1471-2407-13-82

Include


Format