Open Access Pre-publication history

OCT4 increases BIRC5 and CCND1 expression and promotes cancer progression in hepatocellular carcinoma

Lu Cao, Chunguang Li, Shuwen Shen, Yan Yan, Weidan Ji, Jinghan Wang, Haihua Qian, Xiaoqing Jiang, Zhigang Li, Mengchao Wu, Ying Zhang and Changqing Su*

BMC Cancer 2013, 13:82  doi:10.1186/1471-2407-13-82

Pre-publication versions of this article and reviewers' reports

Original Submission - Version 1 Manuscript 27 Jul 2012
Resubmission - Version 2 Manuscript Author's comment 21 Aug 2012
Resubmission - Version 3 Manuscript Author's comment 23 Aug 2012
Reviewer's Report HIROHISA OKABE 19 Nov 2012
Reviewer's Report HIROHISA OKABE 22 Nov 2012
Reviewer's Report Gianfranco Alpini 01 Dec 2012
Resubmission - Version 4 Manuscript Author's comment 25 Dec 2012
Reviewer's Report Gianfranco Alpini 14 Jan 2013
Reviewer's Report HIROHISA OKABE 25 Jan 2013
Reviewer's Report HIROHISA OKABE 05 Feb 2013
Resubmission - Version 5 Manuscript Author's comment 06 Feb 2013
Reviewer's Report HIROHISA OKABE 11 Feb 2013
Editorial acceptance 18 Feb 2013
Published 22 Feb 2013