Download references

Open Access

A pri-miR-218 variant and risk of cervical carcinoma in Chinese women

Ting-Yan Shi, Xiao-Jun Chen, Mei-Ling Zhu, Meng-Yun Wang, Jing He, Ke-Da Yu, Zhi-Ming Shao, Meng-Hong Sun, Xiao-Yan Zhou, Xi Cheng, Xiaohua Wu* and Qingyi Wei*

BMC Cancer 2013, 13:19  doi:10.1186/1471-2407-13-19

Include


Format