Open Access Pre-publication history

A pri-miR-218 variant and risk of cervical carcinoma in Chinese women

Ting-Yan Shi, Xiao-Jun Chen, Mei-Ling Zhu, Meng-Yun Wang, Jing He, Ke-Da Yu, Zhi-Ming Shao, Meng-Hong Sun, Xiao-Yan Zhou, Xi Cheng, Xiaohua Wu* and Qingyi Wei*

BMC Cancer 2013, 13:19  doi:10.1186/1471-2407-13-19

Pre-publication versions of this article and reviewers' reports

Original Submission - Version 1 Manuscript 15 Aug 2012
Reviewer's Report Rui Medeiros 21 Oct 2012
Reviewer's Report Hongxia Ma 29 Oct 2012
Reviewer's Report Hongxia Ma 29 Oct 2012
Reviewer's Report Hongxia Ma 29 Oct 2012
Resubmission - Version 2 Manuscript Author's comment 14 Nov 2012
Reviewer's Report Hongxia Ma 30 Nov 2012
Editorial acceptance 09 Dec 2012
Published 15 Jan 2013