Download references

Open Access Highly Accessed

Survivin selective inhibitor YM155 induce apoptosis in SK-NEP-1 Wilms tumor cells

Yan-Fang Tao, Jun Lu, Xiao-Juan Du, Li-Chao Sun, Xuan Zhao, Liang Peng, Lan Cao, Pei-Fang Xiao, Li Pang, Dong Wu, Na Wang, Xing Feng, Yan-Hong Li, Jian Ni, Jian Wang* and Jian Pan*

BMC Cancer 2012, 12:619  doi:10.1186/1471-2407-12-619

Include


Format