Open Access Highly Accessed Open Badges Pre-publication history

Survivin selective inhibitor YM155 induce apoptosis in SK-NEP-1 Wilms tumor cells

Yan-Fang Tao, Jun Lu, Xiao-Juan Du, Li-Chao Sun, Xuan Zhao, Liang Peng, Lan Cao, Pei-Fang Xiao, Li Pang, Dong Wu, Na Wang, Xing Feng, Yan-Hong Li, Jian Ni, Jian Wang* and Jian Pan*

BMC Cancer 2012, 12:619  doi:10.1186/1471-2407-12-619

Pre-publication versions of this article and reviewers' reports

Original Submission - Version 1 Manuscript 29 Aug 2012
Resubmission - Version 2 Manuscript Author's comment 10 Sep 2012
Reviewer's Report Wei Zhang 20 Nov 2012
Reviewer's Report Xiaoli Du 28 Nov 2012
Resubmission - Version 3 Manuscript Author's comment 16 Dec 2012
Editorial acceptance 21 Dec 2012
Published 26 Dec 2012