Download references

Open Access

Highly frequent PIK3CA amplification is associated with poor prognosis in gastric cancer

Jing Shi, Demao Yao, Wei Liu, Na Wang, Hongjun Lv, Guanjun Zhang, Meiju Ji, Li Xu, Nongyue He, Bingyin Shi and Peng Hou*

BMC Cancer 2012, 12:50  doi:10.1186/1471-2407-12-50

Include


Format