Open Access Pre-publication history

Highly frequent PIK3CA amplification is associated with poor prognosis in gastric cancer

Jing Shi, Demao Yao, Wei Liu, Na Wang, Hongjun Lv, Guanjun Zhang, Meiju Ji, Li Xu, Nongyue He, Bingyin Shi and Peng Hou*

BMC Cancer 2012, 12:50  doi:10.1186/1471-2407-12-50

Pre-publication versions of this article and reviewers' reports

Original Submission - Version 1 Manuscript 04 Oct 2011
Reviewer's Report Stefano Barbi 12 Dec 2011
Reviewer's Report cecily vaughn 14 Dec 2011
Resubmission - Version 2 Manuscript Author's comment 07 Jan 2012
Resubmission - Version 3 Manuscript 07 Jan 2012
Resubmission - Version 4 Manuscript Author's comment 07 Jan 2012
Editor's comment Editor's comment 17 Jan 2012
Editorial acceptance 17 Jan 2012
Published 01 Feb 2012