Download references

Open Access

Up-regulation of platelet-derived growth factor-A is responsible for the failure of re-initiated interferon alpha treatment in hepatocellular carcinoma

Ju-Bo Zhang, Hui-Chuan Sun, Wei-Dong Jia, Peng-Yuan Zhuang, Yong-Bing Qian, Xiao-Dong Zhu, Ling-Qun Kong, Lu Wang, Wei-Zhong Wu and Zhao-You Tang*

BMC Cancer 2012, 12:439  doi:10.1186/1471-2407-12-439

Include


Format