Open Access Open Badges Pre-publication history

Up-regulation of platelet-derived growth factor-A is responsible for the failure of re-initiated interferon alpha treatment in hepatocellular carcinoma

Ju-Bo Zhang, Hui-Chuan Sun, Wei-Dong Jia, Peng-Yuan Zhuang, Yong-Bing Qian, Xiao-Dong Zhu, Ling-Qun Kong, Lu Wang, Wei-Zhong Wu and Zhao-You Tang*

BMC Cancer 2012, 12:439  doi:10.1186/1471-2407-12-439

Pre-publication versions of this article and reviewers' reports

Original Submission - Version 1 Manuscript 18 Mar 2012
Resubmission - Version 2 Manuscript Author's comment 18 Mar 2012
Resubmission - Version 3 Manuscript Author's comment 22 Mar 2012
Resubmission - Version 4 Manuscript Author's comment 16 Apr 2012
Reviewer's Report Aiwu He 01 Jun 2012
Reviewer's Report Aiwu He 01 Jun 2012
Reviewer's Report Kirti Shetty 02 Jun 2012
Reviewer's Report Florin Selaru 04 Jun 2012
Resubmission - Version 5 Author's comment 07 Aug 2012
Reviewer's Report Florin Selaru 01 Sep 2012
Reviewer's Report Aiwu He 13 Sep 2012
Reviewer's Report Kirti Shetty 13 Sep 2012
Editorial acceptance 26 Sep 2012
Published 01 Oct 2012