Open Access Open Badges Pre-publication history

Up-regulation of platelet-derived growth factor-A is responsible for the failure of re-initiated interferon alpha treatment in hepatocellular carcinoma

Ju-Bo Zhang, Hui-Chuan Sun, Wei-Dong Jia, Peng-Yuan Zhuang, Yong-Bing Qian, Xiao-Dong Zhu, Ling-Qun Kong, Lu Wang, Wei-Zhong Wu and Zhao-You Tang*

BMC Cancer 2012, 12:439  doi:10.1186/1471-2407-12-439

Pre-publication versions of this article and reviewers' reports

Original Submission - Version 1 Manuscript 18 Mar 2012
Resubmission - Version 2 Manuscript Author's comment 18 Mar 2012
Resubmission - Version 3 Author's comment 22 Mar 2012
Resubmission - Version 4 Manuscript Author's comment 16 Apr 2012
Reviewer's Report Aiwu He 01 Jun 2012
Reviewer's Report Kirti Shetty 02 Jun 2012
Reviewer's Report Florin Selaru 04 Jun 2012
Resubmission - Version 5 Author's comment 07 Aug 2012
Reviewer's Report Florin Selaru 01 Sep 2012
Reviewer's Report Aiwu He 13 Sep 2012
Editorial acceptance 26 Sep 2012
Published 01 Oct 2012