Download references

Open Access Open Badges

AAV-mediated human PEDF inhibits tumor growth and metastasis in murine colorectal peritoneal carcinomatosis model

Qin Jie Wu, Chang Yang Gong, Shun Tao Luo, Dong Mei Zhang, Shuang Zhang, Hua Shan Shi, Lian Lu, Heng Xiu Yan, Sha Sha He, Dan Dan Li, Li Yang*, Xia Zhao and Yu Quan Wei

BMC Cancer 2012, 12:129  doi:10.1186/1471-2407-12-129

Include


Format