Open Access Pre-publication history

AAV-mediated human PEDF inhibits tumor growth and metastasis in murine colorectal peritoneal carcinomatosis model

Qin Jie Wu, Chang Yang Gong, Shun Tao Luo, Dong Mei Zhang, Shuang Zhang, Hua Shan Shi, Lian Lu, Heng Xiu Yan, Sha Sha He, Dan Dan Li, Li Yang*, Xia Zhao and Yu Quan Wei

BMC Cancer 2012, 12:129  doi:10.1186/1471-2407-12-129

Pre-publication versions of this article and reviewers' reports

Original Submission - Version 1 Manuscript 04 Oct 2011
Reviewer's Report R Samulski 01 Nov 2011
Reviewer's Report Jian Zhang 21 Dec 2011
Resubmission - Version 2 Manuscript Author's comment 31 Jan 2012
Reviewer's Report Jian Zhang 06 Feb 2012
Resubmission - Version 3 Manuscript Author's comment 10 Mar 2012
Editorial acceptance 20 Mar 2012
Published 30 Mar 2012