Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

Breast cancer stage at diagnosis and area-based socioeconomic status: a multicenter 10-year retrospective clinical epidemiological study in China

Qiong Wang, Jing Li, Shan Zheng, Jia-Yuan Li*, Yi Pang, Rong Huang, Bao-Ning Zhang, Bin Zhang, Hong-Jian Yang, Xiao-Ming Xie, Zhong-Hua Tang, Hui Li, Jian-Jun He, Jin-Hu Fan* and You-Lin Qiao

BMC Cancer 2012, 12:122  doi:10.1186/1471-2407-12-122

Include


Format