Open Access Highly Accessed Open Badges Pre-publication history

Breast cancer stage at diagnosis and area-based socioeconomic status: a multicenter 10-year retrospective clinical epidemiological study in China

Qiong Wang, Jing Li, Shan Zheng, Jia-Yuan Li*, Yi Pang, Rong Huang, Bao-Ning Zhang, Bin Zhang, Hong-Jian Yang, Xiao-Ming Xie, Zhong-Hua Tang, Hui Li, Jian-Jun He, Jin-Hu Fan* and You-Lin Qiao

BMC Cancer 2012, 12:122  doi:10.1186/1471-2407-12-122

Pre-publication versions of this article and reviewers' reports

Original Submission - Version 1 Manuscript 20 Nov 2011
Resubmission - Version 2 Manuscript Author's comment 20 Nov 2011
Reviewer's Report Xue Qin Yu 27 Dec 2011
Reviewer's Report Sandi Pruitt 12 Jan 2012
Resubmission - Version 3 Manuscript Author's comment 16 Feb 2012
Reviewer's Report Xue Qin Yu 09 Mar 2012
Reviewer's Report Mansoo Yu 09 Mar 2012
Editorial acceptance 22 Mar 2012
Published 29 Mar 2012