Open Access Highly Accessed Pre-publication history

Breast cancer stage at diagnosis and area-based socioeconomic status: a multicenter 10-year retrospective clinical epidemiological study in China

Qiong Wang, Jing Li, Shan Zheng, Jia-Yuan Li*, Yi Pang, Rong Huang, Bao-Ning Zhang, Bin Zhang, Hong-Jian Yang, Xiao-Ming Xie, Zhong-Hua Tang, Hui Li, Jian-Jun He, Jin-Hu Fan* and You-Lin Qiao

BMC Cancer 2012, 12:122  doi:10.1186/1471-2407-12-122

Pre-publication versions of this article and reviewers' reports

Original Submission - Version 1 Manuscript 20 Nov 2011
Resubmission - Version 2 Manuscript Author's comment 20 Nov 2011
Reviewer's Report Xue Qin Yu 27 Dec 2011
Reviewer's Report Mansoo Yu 10 Jan 2012
Reviewer's Report Sandi Pruitt 12 Jan 2012
Resubmission - Version 3 Manuscript Author's comment 16 Feb 2012
Reviewer's Report Sandi Pruitt 20 Feb 2012
Reviewer's Report Xue Qin Yu 09 Mar 2012
Reviewer's Report Mansoo Yu 09 Mar 2012
Editorial acceptance 22 Mar 2012
Published 29 Mar 2012