Download references

Open Access

Decreased expression of dual-specificity phosphatase 9 is associated with poor prognosis in clear cell renal cell carcinoma

Song Wu, Yong Wang, Liang Sun, Zhiling Zhang, Zhimao Jiang, Zike Qin, Hui Han, Zhuowei Liu, Xianxin Li, Aifa Tang, Yaoting Gui, Zhiming Cai* and Fangjian Zhou*

BMC Cancer 2011, 11:413  doi:10.1186/1471-2407-11-413

Include


Format