Download references

Open Access

Jugular venous reflux and plasma endothelin-1 are associated with cough syncope: a case control pilot study

Chih-Ping Chung, Chun-Yu Cheng, Robert Zivadinov, Wei-Chih Chen, Wen-Yung Sheng, Yu-Chin Lee, Han-Hwa Hu, Hung-Yi Hsu and Kuang-Yao Yang*

BMC Neurology 2013, 13:9  doi:10.1186/1471-2377-13-9

Include


Format