Download references

Open Access

Association between family members of dialysis patients and chronic kidney disease: a multicenter study in China

Xianglei Kong, Li Liu, Li Zuo, Ping Yuan, Zhongxin Li, Wenge Li, Meishun Cai, Xiangmei Chen, Aili Jiang, Gang Long, Jinsheng Xu, Hongli Lin, Shixiang Wang, Wen Huang, Yiping Wang, Yidan Guo, Po Cao, Hua Wu, Qiang Jia, Luxia Zhang*, Mei Wang* and Haiyan Wang

BMC Nephrology 2013, 14:19  doi:10.1186/1471-2369-14-19

Include


Format