Open Access Open Badges Pre-publication history

Association between family members of dialysis patients and chronic kidney disease: a multicenter study in China

Xianglei Kong, Li Liu, Li Zuo, Ping Yuan, Zhongxin Li, Wenge Li, Meishun Cai, Xiangmei Chen, Aili Jiang, Gang Long, Jinsheng Xu, Hongli Lin, Shixiang Wang, Wen Huang, Yiping Wang, Yidan Guo, Po Cao, Hua Wu, Qiang Jia, Luxia Zhang*, Mei Wang* and Haiyan Wang

BMC Nephrology 2013, 14:19  doi:10.1186/1471-2369-14-19

Pre-publication versions of this article and reviewers' reports

Original Submission - Version 1 Manuscript 25 Oct 2012
Reviewer's Report Weiping Jia 21 Nov 2012
Reviewer's Report William McCLellan 26 Nov 2012
Resubmission - Version 2 Author's comment 16 Dec 2012
Resubmission - Version 3 Manuscript Author's comment 21 Dec 2012
Editorial acceptance 07 Jan 2013
Published 18 Jan 2013

Due to technical difficulties, the pre-publication history may be incomplete. If you require any further information please contact the journal.