Download references

Open Access

Validation of the Oxford classification of IgA nephropathy for pediatric patients from China

Weibo Le, Cai-Hong Zeng, Zhangsuo Liu, Dong Liu, Qing Yang, Rui-Xia Lin, Zheng-Kun Xia, Zhong-Min Fan, Guanghua Zhu, Ying Wu, Hong Xu, Yihui Zhai, Ying Ding, Xiaoqing Yang, Shaoshan Liang, Hao Chen, Feng Xu, Qian Huang, Hongbing Shen, Jianming Wang, Agnes B Fogo* and Zhi-Hong Liu*

BMC Nephrology 2012, 13:158  doi:10.1186/1471-2369-13-158

Include


Format