Open Access Open Badges Pre-publication history

Validation of the Oxford classification of IgA nephropathy for pediatric patients from China

Weibo Le, Cai-Hong Zeng, Zhangsuo Liu, Dong Liu, Qing Yang, Rui-Xia Lin, Zheng-Kun Xia, Zhong-Min Fan, Guanghua Zhu, Ying Wu, Hong Xu, Yihui Zhai, Ying Ding, Xiaoqing Yang, Shaoshan Liang, Hao Chen, Feng Xu, Qian Huang, Hongbing Shen, Jianming Wang, Agnes B Fogo* and Zhi-Hong Liu*

BMC Nephrology 2012, 13:158  doi:10.1186/1471-2369-13-158

Pre-publication versions of this article and reviewers' reports

Original Submission - Version 1 27 Apr 2012
Resubmission - Version 2 Manuscript Author's comment 02 May 2012
Reviewer's Report Bum Soon Choi 20 Aug 2012
Reviewer's Report Takahito Moriyama 23 Aug 2012
Reviewer's Report Takahito Moriyama 23 Aug 2012
Resubmission - Version 3 Author's comment 22 Oct 2012
Reviewer's Report Takahito Moriyama 10 Nov 2012
Editorial acceptance 18 Nov 2012
Published 27 Nov 2012

Due to technical difficulties, the pre-publication history may be incomplete. If you require any further information please contact the journal.