Open Access Highly Accessed Research article

Mineral and bone disorder in Chinese dialysis patients: a multicenter study

Xianglei Kong, Luxia Zhang, Ling Zhang, Nan Chen, Yong Gu, Xueqing Yu, Wenhu Liu, Jianghua Chen, Liren Peng, Weijie Yuan, Hua Wu, Wei Chen, Minhua Fan, Liqun He, Feng Ding, Xiangmei Chen, Zuying Xiong, Jinyuan Zhang, Qiang Jia, Wei Shi, Changying Xing, Xiaoling Tang, Fanfan Hou, Guiyang Shu, Changlin Mei, Li Wang, Dongmei Xu, Zhaohui Ni, Li Zuo, Mei Wang* and Haiyan Wang

BMC Nephrology 2012, 13:116  doi:10.1186/1471-2369-13-116

Article Metrics

2678
Total accesses

Article metric FAQ

Accesses  

  • Last 30 days: 27 accesses
  • Last 365 days: 528 accesses
  • All time: 2678 accesses

These numbers are accesses on BioMed Central websites only, and an underestimate of total usage. More information