Open Access Highly Accessed Pre-publication history

Mineral and bone disorder in Chinese dialysis patients: a multicenter study

Xianglei Kong, Luxia Zhang, Ling Zhang, Nan Chen, Yong Gu, Xueqing Yu, Wenhu Liu, Jianghua Chen, Liren Peng, Weijie Yuan, Hua Wu, Wei Chen, Minhua Fan, Liqun He, Feng Ding, Xiangmei Chen, Zuying Xiong, Jinyuan Zhang, Qiang Jia, Wei Shi, Changying Xing, Xiaoling Tang, Fanfan Hou, Guiyang Shu, Changlin Mei, Li Wang, Dongmei Xu, Zhaohui Ni, Li Zuo, Mei Wang* and Haiyan Wang

BMC Nephrology 2012, 13:116  doi:10.1186/1471-2369-13-116

Pre-publication versions of this article and reviewers' reports

Original Submission - Version 1 Manuscript 13 Dec 2011
Reviewer's Report Csaba Ambrus 05 Mar 2012
Reviewer's Report Orlando Gutierrez 08 Jun 2012
Resubmission - Version 2 Manuscript Author's comment 02 Jul 2012
Reviewer's Report Orlando Gutierrez 09 Jul 2012
Reviewer's Report Csaba Ambrus 28 Jul 2012
Resubmission - Version 3 Manuscript Author's comment 20 Aug 2012
Reviewer's Report Orlando Gutierrez 21 Aug 2012
Reviewer's Report Csaba Ambrus 02 Sep 2012
Editorial acceptance 14 Sep 2012
Published 21 Sep 2012