Download references

Open Access

Causative agent distribution and antibiotic therapy assessment among adult patients with community acquired pneumonia in Chinese urban population

Youning Liu*, Minjun Chen, Tiemei Zhao, Hui Wang, Rui Wang, Baiqiang Cai, Bin Cao, Tieying Sun, Yunjian Hu, Qingyu Xiu, Xin Zhou, Xing Ding, Lan Yang, Jiansheng Zhuo, Yingchun Tang, Kouxing Zhang, Derong Liang, Xiaoju Lv, Shengqi Li, Yong Liu, Yunsong Yu, Zeqing Wei, Kejing Ying, Feng Zhao, Ping Chen and Xiaona Hou

BMC Infectious Diseases 2009, 9:31  doi:10.1186/1471-2334-9-31

Include


Format