Open Access Open Badges Pre-publication history

Causative agent distribution and antibiotic therapy assessment among adult patients with community acquired pneumonia in Chinese urban population

Youning Liu*, Minjun Chen, Tiemei Zhao, Hui Wang, Rui Wang, Baiqiang Cai, Bin Cao, Tieying Sun, Yunjian Hu, Qingyu Xiu, Xin Zhou, Xing Ding, Lan Yang, Jiansheng Zhuo, Yingchun Tang, Kouxing Zhang, Derong Liang, Xiaoju Lv, Shengqi Li, Yong Liu, Yunsong Yu, Zeqing Wei, Kejing Ying, Feng Zhao, Ping Chen and Xiaona Hou

BMC Infectious Diseases 2009, 9:31  doi:10.1186/1471-2334-9-31

Pre-publication versions of this article and reviewers' reports

Original Submission - Version 1 Manuscript 12 Oct 2008
Reviewer's Report Patrick Charles 03 Dec 2008
Reviewer's Report Stephen Baum 04 Dec 2008
Reviewer's Report grant waterer 13 Dec 2008
Resubmission - Version 2 Manuscript 14 Dec 2008
Resubmission - Version 3 Manuscript Author's comment 23 Jan 2009
Reviewer's Report Patrick Charles 10 Feb 2009
Editorial acceptance 04 Mar 2009
Published 18 Mar 2009