Open Access Open Badges Research article

Causative agent distribution and antibiotic therapy assessment among adult patients with community acquired pneumonia in Chinese urban population

Youning Liu*, Minjun Chen, Tiemei Zhao, Hui Wang, Rui Wang, Baiqiang Cai, Bin Cao, Tieying Sun, Yunjian Hu, Qingyu Xiu, Xin Zhou, Xing Ding, Lan Yang, Jiansheng Zhuo, Yingchun Tang, Kouxing Zhang, Derong Liang, Xiaoju Lv, Shengqi Li, Yong Liu, Yunsong Yu, Zeqing Wei, Kejing Ying, Feng Zhao, Ping Chen and Xiaona Hou

BMC Infectious Diseases 2009, 9:31  doi:10.1186/1471-2334-9-31

Article Metrics

5158
Total accesses


2
BioMed Central citations

Article metric FAQ

Accesses  

  • Last 30 days: 54 accesses
  • Last 365 days: 714 accesses
  • All time: 5158 accesses

These numbers are accesses on BioMed Central websites only, and an underestimate of total usage. More information

Cited by

BioMed Central: 2 citations

Open Badges