Download references

This article is part of the supplement: Proceedings of the Fifth Annual MCBIOS Conference. Systems Biology: Bridging the Omics

Open Access

The balance of reproducibility, sensitivity, and specificity of lists of differentially expressed genes in microarray studies

Leming Shi*, Wendell D Jones, Roderick V Jensen, Stephen C Harris, Roger G Perkins, Federico M Goodsaid, Lei Guo, Lisa J Croner, Cecilie Boysen, Hong Fang, Feng Qian, Shashi Amur, Wenjun Bao, Catalin C Barbacioru, Vincent Bertholet, Xiaoxi Megan Cao, Tzu-Ming Chu, Patrick J Collins, Xiao-hui Fan, Felix W Frueh, James C Fuscoe, Xu Guo, Jing Han, Damir Herman, Huixiao Hong, Ernest S Kawasaki, Quan-Zhen Li, Yuling Luo, Yunqing Ma, Nan Mei, Ron L Peterson, Raj K Puri, Richard Shippy, Zhenqiang Su, Yongming Andrew Sun, Hongmei Sun, Brett Thorn, Yaron Turpaz, Charles Wang, Sue Jane Wang, Janet A Warrington, James C Willey, Jie Wu, Qian Xie, Liang Zhang, Lu Zhang, Sheng Zhong, Russell D Wolfinger and Weida Tong

BMC Bioinformatics 2008, 9(Suppl 9):S10  doi:10.1186/1471-2105-9-S9-S10

Include


Format