Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

CARAT: A novel method for allelic detection of DNA copy number changes using high density oligonucleotide arrays

Jing Huang*, Wen Wei, Joyce Chen, Jane Zhang, Guoying Liu, Xiaojun Di, Rui Mei, Shumpei Ishikawa, Hiroyuki Aburatani, Keith W Jones and Michael H Shapero

BMC Bioinformatics 2006, 7:83  doi:10.1186/1471-2105-7-83

Include


Format