Download references

Open Access

Genotyping of human neutrophil antigens (HNA) from whole genome sequencing data

Hsueh-Ting Chu, Han Lin, Theresa Tsun-Hui Tsao, Chun-Fan Chang, William WL Hsiao, Tze-Jung Yeh, Ching-Mao Chang, Yen-Wenn Liu, Tse-Yi Wang, Ko-Chun Yang, Tsung-Jui Chen, Jen-Chih Chen, Kuang-Chi Chen and Cheng-Yan Kao*

BMC Medical Genomics 2013, 6:31  doi:10.1186/1755-8794-6-31

Include


Format