Download references

Open Access

Association of genetic polymorphisms with chronic obstructive pulmonary disease in the Chinese Han population: a case–control study

Yi Guo, Yi Gong, Chunming Pan, Yanrong Qian, Guochao Shi, Qijian Cheng, Qingyun Li, Lei Ren, Qiuling Weng, Yi Chen, Ting Cheng, Liang Fan, Zhihong Jiang and Huanying Wan*

BMC Medical Genomics 2012, 5:64  doi:10.1186/1755-8794-5-64

Include


Format