Download references

Open Access Open Badges

Genomic profiling of rectal adenoma and carcinoma by array-based comparative genomic hybridization

Zhi-Zhou Shi, Yue-Ming Zhang, Li Shang, Jia-Jie Hao, Tong-Tong Zhang, Bo-Shi Wang, Jian-Wei Liang, Xi Chen, Ying Zhang, Gui-Qi Wang, Ming-Rong Wang* and Yu Zhang*

BMC Medical Genomics 2012, 5:52  doi:10.1186/1755-8794-5-52

Include


Format