Download references

Open Access Highly Accessed

An in silico analysis of dynamic changes in microRNA expression profiles in stepwise development of nasopharyngeal carcinoma

Zhaohui Luo, Liyang Zhang, Zheng Li, Xiayu Li, Gang Li, Haibo Yu, Chen Jiang, Yafei Dai, Xiaofang Guo, Juanjuan Xiang* and Guiyuan Li*

BMC Medical Genomics 2012, 5:3  doi:10.1186/1755-8794-5-3

Include


Format