Download references

Open Access

LINE-1 methylation status and its association with tetralogy of fallot in infants

Wei Sheng, Huijun Wang, Xiaojing Ma, Yanyan Qian, Ping Zhang, Yao Wu, Fengyun Zheng, Long Chen, Guoying Huang* and Duan Ma*

BMC Medical Genomics 2012, 5:20  doi:10.1186/1755-8794-5-20

Include


Format